Spojme se spolu
Milan Zocher Jr.
+420 603 971 173
Eduard Dylyn
+420 608 882 029

Ochrana osobních údajů a zásady cookies

Informace o naší politice ochrany osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů firmou DubaiReality.cz, s.r.o.

Společnost DubaiReality.cz, s.r.o., IČ 211 85 531, se sídlem Peroutkova 531/81, Jinonice, 158 00 Praha 5 (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 397883), prohlašuje, že shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

I. PROČ DubaiReality.cz, s.r.o. SHROMAŽĎUJE A ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE (OÚ)?

Společnost DubaiReality.cz, s.r.o. shromažďuje a zpracovává OÚ v souvislosti s předmětem podnikání, čímž se rozumí zejména zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí v zahraničí a poskytování souvisejících služeb. DubaiReality.cz, s.r.o. je oprávněna/povinna zpracovávat OÚ z následujících důvodů:

-    zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
-    zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na DubaiReality.cz, s.r.o. vztahuje,
-    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů DubaiReality.cz, s.r.o.,
-    subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých OÚ pro jeden či více konkrétních účelů.

II. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s činností společnosti DubaiReality.cz, s.r.o. (dále i „DubaiReality“) a s ohledem k účelu zpracování OÚ, kategorii dotčených OÚ, kategorii příjemců OÚ a k době zpracování OÚ, rozlišuje DubaiReality níže specifikované osoby / subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou společností DubaiReality shromažďovány a dále zpracovávány. Ke každému subjektu údajů DubaiReality uvádí relevantní informace z hlediska zpracování osobních údajů.

II.I. Klient Smluvní Strana

Klientem „Smluvní Strana“ se rozumí osoba, která prostřednictvím DubaiReality realizovala, realizuje, či se chystá realizovat obchodní případ, např. koupě či prodej nemovitosti.


Účel zpracování OÚ:
 • Úspěšné dokončení obchodní transakce (např. koupě/prodej nemovitosti),
 • Uzavření smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
 • Splnění právních povinností, např. vklad do katastru nemovitostí, úhrada zákonných poplatků apod.
 • Evidence smluvních a souvisejících dokumentů po dobu nutnou pro ochranu účastníků smluvních vztahů, např. z důvodů reklamačních, nájemních závazků apod.
 • Zpracování dalších obchodních nabídek a jejich zasílání Klientovi „Smluvní strana“.
Kategorie dotčených OÚ
 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Trvalé bydliště
 • Kontaktní adresa
 • Kontaktní tel. číslo
 • Kontaktní e-mail adresa
 • Číslo pasu
 • Případně další OÚ nutné k účelům zpracování
Kategorie příjemců OÚ:
 • Zaměstnanci a osoby pověřené Správcem OÚ, kteří OÚ potřebují k naplnění účelu zpracování.
 • Obchodní partner společnosti DubaiReality, např. prodávající/kupující nemovitosti, resp. zástupce strany prodávající/kupující apod.
 • Advokátní kancelář.
 • Notář.
 • Státní úřady a orgány, např. katastrální úřad apod.
 • Správce nemovitosti.
 • Společnost organizující pronájem nemovitosti.
 • Daňový poradce.
 • Hypotéční poradce.
 • Poskytovatelé IT služeb.
 • Případně další osoby relevantní pro účely zpracování OÚ.
Doba zpracovávání OÚ

DubaiReality je oprávněna poskytnuté OÚ Klienta „Smluvní Strana“ zpracovávat po dobu nutnou pro ochranu účastníků smluvních vztahů.

Konkrétním datem výmazu OÚ z databáze firmy DubaiReality se rozumí 24. květen roku následujícího po uplynutí 10 let od realizace obchodního případu.

V případě, že současně s realizací „hlavního“ obchodního případu jsou uzavírány další smlouvy (např. nájemní smlouva), jejichž plnění pokračuje po 24. květnu roku následujícího po uplynutí 10 let od realizace „hlavního“ obchodního případu, DubaiReality je oprávněna zpracovávat OÚ Klienta „Smluvní strana“ po dobu 5 let po ukončení těchto smluv.

II.II. Klient Zájemce

Klientem „Zájemce“ se rozumí osoba, která projevila zájem prostřednictvím DubaiReality realizovat obchodní případ, např. koupě či prodej nemovitosti. Zpravidla se jedná o osoby, které poptávají více informací o nemovitostech, podmínkách transakce a o službách firmy DubaiReality. Také se jedná o osoby, které poptávají u DubaiReality zprostředkování prohlídky nemovitosti a zprostředkování jednání s budoucí smluvní protistranou.


Účel zpracování OÚ Zájemce:
 • Zpracování obchodních nabídek a jejich zasílání Zájemci.
 • Příprava informačních podkladů k nemovitosti, realitnímu trhu, podmínkám transakce apod.
 • Zajištění a organizace osobních prohlídek nemovitosti.
 • Zprostředkování kontaktu s budoucí smluvní protistranou nebo jejich zástupcem.
 • Zprostředkování kontaktu s dalšími osobami, které jsou podstatné pro rozhodnutí Zájemce o případné budoucí realizaci obchodního případu (např. advokát, daňový poradce apod.).
 • Další činnosti zejména na základě aktivního požadavku Zájemce.
Kategorie dotčených OÚ:
 • Jméno a příjmení.
 • Kontaktní tel. číslo.
 • Kontaktní e-mail adresa.

Pozn.: V některých případech, kdy Zájemce projeví zájem o prohlídku nemovitosti či osobní schůzku se zástupcem budoucí smluvní protistrany, požaduje firma DubaiReality po Klientovi Zájemci podpis tzv. Zájmového dopisu, který specifikuje čas, místo a podmínky prohlídky, resp. schůzky. Součástí Zájmového dopisu jsou následující OÚ subjektu údajů:

 • Jméno a příjmení.
 • Datum narození.
 • Trvalé bydliště.
 • Kontaktní adresa.
 • Kontaktní tel. číslo.
 • Kontaktní e-mail adresa.
Kategorie příjemců OÚ:
 • Zaměstnanci a osoby pověřené Správcem OÚ, kteří OÚ potřebují k naplnění účelu zpracování.
 • Obchodní partner společnosti DubaiReality, např. prodávající/kupující nemovitosti, resp. zástupce strany prodávající/kupující apod.
 • Společnost organizující pronájem předmětné nemovitosti.
 • Advokátní kancelář.
 • Notář.
 • Daňový poradce.
 • Hypotéční poradce.
 • Poskytovatelé IT služeb.
 • Případně další osoby relevantní pro účely zpracování OÚ.
Doba zpracovávání OÚ

DubaiReality je oprávněna poskytnuté osobní údaje Zájemce zpracovávat po dobu, kdy je možné předpokládat zájem Zájemce o spolupráci se společností DubaiReality. Tato doba je stanovena na 10 let ode dne projevení zájmu o spolupráci ze strany Zájemce.

V případě Zájemce, který prostřednictvím DubaiReality absolvoval (osobně či jmenovaným zástupcem) prohlídku nemovitosti či osobní schůzku se zástupcem potenciální smluvní protistrany, je doba zpracování OÚ stanovena na dobu 10 let od data prohlídky, resp. schůzky.

Konkrétním datem výmazu OÚ z databáze firmy DubaiReality se rozumí 24. květen roku následujícího po uplynutí 10 let od výše specifikovaného dne.

II.III. Odběratel e-mailového newsletteru

„Odběratelem“ e-mailového newsletteru se rozumí osoba, která se aktivně přihlásila k odběru e-mailového newsletteru společnosti DubaiReality.

Účel zpracování OÚ:
 • Zasílání obchodních nabídek společnosti DubaiReality.
Kategorie dotčených OÚ:
 • E-mailová adresa subjektu údajů.
Kategorie příjemců OÚ:
 • Zaměstnanci a osoby pověřené Správcem OÚ, kteří OÚ potřebují k naplnění účelu zpracování.
 • Poskytovatelé IT služeb.
Doba zpracovávání OÚ

DubaiReality je oprávněna poskytnuté osobní údaje o Odběrateli e-mailového newsletteru zpracovávat po dobu 10 let od registrace Odběratele, respektive od jeho posledního udělení souhlasu s odběrem e-mailového newsletteru.

Konkrétním datem výmazu OÚ z databáze firmy DubaiReality se rozumí 24. květen roku následujícího po uplynutí 10 let od registrace Odběratele, respektive od jeho posledního udělení souhlasu s odběrem e-mailového newsletteru.

Odběratel e-mailového newsletteru má právo svůj souhlas s odběrem newsletteru a se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat formou kliknutí na odhlašovací odkaz obsažený v každém newsletteru.

II.IV. Návštěvník webových stránek společnosti DubaiReality

Společnost Dna svých webových stránkách neshromažďujeme žádné osobní údaje, kromě krátkých textových souborů vytvářených webovým serverem, tzv. cookies. Více informací o cookies naleznete v níže. Osobní údaje poskytované subjektem údajů prostřednictvím webových poptávkových a kontaktních formulářů jsou z hlediska ochrany a zpracování OÚ řešeny v oddílu II. II.

II.V. Zaměstnanci, spolupracovníci, uchazeči o zaměstnání

Zaměstnanci se rozumí osoby, které vykonávají pro DubaiReality činnost na základě pracovněprávního vztahu (pracovní poměr, dohoda).

Spolupracovníky se rozumí osoby, které pro DubaiReality vykonávají činnost na základě jiného právního vztahu, např. na základě smlouvy o vytvoření autorského díla apod.

Uchazeči o zaměstnání se rozumí osoby, které poskytly DubaiReality své OÚ pro účely vyhodnocení vhodnosti pro pracovní pozici v DubaiReality.  

Účel zpracování OÚ: *)
 • Uzavření pracovní smlouvy, či jiné smlouvy / dohody, smlouvy o vytvoření autorského díla apod.
 • Výplata mzdy / odměny.
 • Odvod zákonem stanovených daní a poplatků.
 • Další zákonem stanovené povinnosti DubaiReality ve vztahu k zaměstnancům a spolupracovníkům.
Kategorie dotčených OÚ: *)
 • Jméno a příjmení.
 • Datum narození.
 • Rodné číslo.
 • Trvalé bydliště.
 • Kontaktní adresa.
 • Kontaktní tel. číslo.
 • Kontaktní e-mail adresa.
 • Bankovní spojení.
 • Případně další OÚ nutné k naplnění účelů zpracování OÚ.
Kategorie příjemců OÚ: *)
 • Zaměstnanci a osoby pověřené Správcem OÚ, kteří OÚ potřebují k naplnění účelu zpracování.
 • Externí zpracovatel účetních služeb.
 • Advokátní kancelář.
 • Poskytovatelé IT služeb
 • Státní orgány a instituce
Doba zpracovávání OÚ: *)

DubaiReality je povinen poskytnuté osobní údaje o Zaměstnancích a spolupracovnících zpracovávat po dobu trvání pracovní smlouvy či jiné smlouvy o vykonávané činnosti, např. DPP apod. a následně po dobu stanovenou zákonem po ukončení smlouvy.

*) Uvedené údaje se týkají pouze zaměstnanců a spolupracovníků

Uchazeči o zaměstnání

V případě uchazečů o zaměstnání či o spolupráci, shromažďuje a zpracovává DubaiReality pouze OÚ, které uchazeč o zaměstnání dobrovolně poskytnul DubaiReality (zpravidla formou životopisu). DubaiReality zpracovává OÚ některých uchazečů o zaměstnání po dobu 3 let od data jejich doručení DubaiReality za účelem případného budoucího kontaktu.

Konkrétním datem výmazu OÚ z databáze firmy DubaiReality se rozumí 24. květen roku následujícího po uplynutí 3 let od poskytnutí údajů.  

Osobní údaje jsou určeny pouze pro zaměstnance a osoby pověřené Správcem OÚ, kteří OÚ potřebují k naplnění účelu zpracování.

III. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem OÚ je společnost DubaiReality.cz, s.r.o., IČ 211 85 531, se sídlem Peroutkova 531/81, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 397883.

IV. BEZPEČNOST A NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

DubaiReality shromažďuje a zpracovává informace a dokumenty obsahující OÚ v listinné a elektronické podobě. Přístup k OÚ mají výhradně osoby pověřené. DubaiReality nakládá s osobními údaji tak, aby bylo zajištěno zabezpečení OÚ před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před ztrátou, zničením a poškozením.

Společnost DubaiReality přijala interní bezpečnostní směrnici a směrnici o ochraně osobních údajů. Účelem směrnice o ochraně OÚ je definovat a aktualizovat pravidla zpracování OÚ ve společnosti podle čl. 32 GDPR a upravit práva subjektu údajů na přístup k osobním údajům ve smyslu článku 15 GDPR a ohlašování případů porušení zabezpečení OÚ ve smyslu článků 33 a 34 GDPR.

V. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovává přímo Správce (společnost DubaiReality). Správce může zpracováním OÚ pověřit jiný subjekt, např. poskytovatele IT služeb, advokátní kanceláře, účetní apod. Správce si vybírá takové zpracovatele a sjednává s nimi takové podmínky, aby byla zabezpečena ochrana práv subjektu údajů. Správce se přizváním zpracovatele nezbavuje odpovědnosti za zpracování OÚ.

VI. PŘEDÁVÁNÍ OÚ DO ZAHRANIČÍ

V rámci členských států EU a EHP nemůže být volný pohyb OÚ omezován. Více informací o předávání OÚ do zahraničí naleznete ZDE.

VII. INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE A PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Subjekt údajů (osoba, jejíž OÚ firma DubaiReality shromažďuje a zpracovává) má právo na to být správcem informován o zpracování svých osobních údajů. Subjekty údajů mají právo na:

a)    právo na přístup k osobním údajům;
b)    právo na opravu;
c)    právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d)    právo na omezení zpracování údajů;
e)    právo vznést námitku proti zpracování; a
f)    právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si subjekt údajů může požádat o potvrzení od správce, zda osobní údaje, které se týkají subjektu, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má subjekt právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud správce osobní údaje získal a zda dochází na základě zpracování OÚ k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má právo získat kopii svých OÚ, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že subjekt údajů může kdykoliv požádat správce o opravu či doplnění OÚ, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že správce musí vymazat OÚ pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to ukládá správci zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování OÚ subjektu údajů, musí správce omezit zpracování OÚ subjektu údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování OÚ, které správce zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již OÚ subjektu údajů pro tyto účely zpracovávány.

Všechna práva může subjekt údajů uplatnit tak, že kontaktuje firmu DubaiReality na e-mailové adrese jsme@dubaireality.cz. Stížnost je možné podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů firmou DubaiReality.cz, s.r.o. jsou účinné od 22. února 2024

Obsah webových stránek

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti DubaiReality.cz, s.r.o. jsou chráněny podle autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění a případně podle dalších souvisejících právních předpisů.

Jakákoliv část těchto webových stránek (text, foto, video atd.) nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti DubaiReality.cz, s.r.o. elektronickou či mechanickou cestou zkopírována a zpřístupněna třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří informace určené pro média, která jsou zveřejňována především v sekci Tiskové zprávy.

Přestože se snažíme udržovat tyto webové stránky aktualizované, upozorňujeme návštěvníky, že se na těchto stránkách mohou vyskytnout údaje, které nejsou aktuální.

Použití cookies

Pro správnou funkci internetových stránek jsou potřebné tzv. cookies. Ty jsou vytvářené webovým serverem, který umísťuje tyto malé datové soubory na vaše zařízení, které používáte k procházení internetových stránek. Soubory cookies pomáhají dále např. při zjišťování, které stránky uživatelé webu nejčastěji navštěvují apod. Díky tomu se můžeme snažit přizpůsobit obsah stránek co nejvíce vašim potřebám.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky prohlížete. Stránky si tak na určitou dobu mohou zapamatovat vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. jazyk, velikost písma apod.), díky čemuž tyto údaje nemusíte zadávat vždy znovu.

Vrátíte-li se později na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server díky tomu získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Díky cookies je procházení webových stránek pohodlnější a rychlejší.

Cookies využívá naprostá většina webových stránek. Zablokování cookie může způsobit, že některé služby webových stránek nemusí fungovat správně. Používání cookies můžete upravit pomocí vašeho prohlížeče. Konkrétní nastavení týkající se ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči naleznete na stránkách poskytovatele vašeho prohlížeče. Tyto webové stránky a využívají službu Google Analytics taktéž poskytovanou společností společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics, stejně jako další běžně používané technologie používají soubory cookies (viz informace výše). Chcete-li se dozvědět, jak Google zachází s takto získanými daty klikněte prosím zde. Pozornost věnujte také informacím zde.

Pokud uživatel nemá zájem cookies používat, může jejich využívání v nastavení svého webového prohlížeče deaktivovat.

Jak spravovat využívání cookies

Využívání cookies lze spravovat dle vašich preferencí a v závislosti na nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již umístěny ve Vašem počítači; většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na Váš počítač ukládány. Konkrétní informace u nejpoužívanějších prohližečů naleznete zde:

V případě, že využijete možnost zákazu ukládání cookies nebo jejich umisťování do počítače, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě stránek. Zároveň je možné, že některé funkce nebo služby internetových stránek budou tímto nastavením omezeny, nebudou fungovat správně nebo nebudou fungovat vůbec.

V případě využití mobilních zařízení může být funkce nastavení cookies ve webovém prohlížeči omezena nebo vyloučena.

Další informace o souborech cookies naleznete např. zde:

Odpovědnost za poskytované informace

Společnost DubaiReality věnuje maximální péči tomu, aby informace zveřejněné na internetových stránkách www.dubaireality.cz byly pravdivé a úplné, nicméně společnost DubaiReality neručí za správnost údajů. Pro přesné a konečné informace o podmínkách koupě, respektive užívání a provozu nemovitosti, je nutné v každém jednotlivém případě kontaktovat DubaiReality. Uvedené ceny, popisy nemovitostí, investiční předpoklady, daňové a legislativní podmínky, případně další specifické informace se mohou měnit a nepředstavují závaznou nabídku.

Všechny uváděné ceny nemovitostí v katalogu DubaiReality.cz nezahrnují 4% poplatek katastrálnímu úřadu v Dubai či jakékoli další administrativní poplatky vyžadované orgány dubajské správy. Ceny jsou uváděny v Českých korunách (CZK) v kurzu aktuálním ke dni zveřejnění nemovitosti na webové stránce www.dubaireality.cz, kurz se může v průběhu doby měnit.

Poučení klientů – spotřebitelů

V rámci naší povinnosti jako zprostředkovatele vůči vám jako spotřebitelům vás v souladu s ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele informujeme, že pokud dojde mezi vámi jako spotřebitelem a námi jako zprostředkovatelem ke sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele jste oprávněni podat k České obchodní inspekci (mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ADR). Potřebné informace k mimosoudnímu řešení sporu jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz včetně formuláře určeného k zahájení řízení o mimosoudní řešení sporu.

Informace pro oznamovatele (whistleblowing)

DubaiReality, s.r.o. zavedla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vnitřní oznamovací systém. V případě, že oznamovatel má oprávněný důvod se domnívat, že DubaiReality, s.r.o. se dopustila protiprávního jednání, je oprávněn podat o takovémto jednání oznámení.